Citations Database

Submit Your Publication

GenScript services and products have been used extensively by scientists worldwide to improve their research efficiency. Here, we have collected a representation of citations for your reference.

Date from
Page: 1/4733 Results per page
A Subunit Vaccine Candidate Composed of Mpox Virus A29L, M1R, A35R, and B6R Elicits Robust Immune Response in Mice
Authors: Xuetao Yang , Xidan Yang , Shouwen Du , Congxia Hu , Xiu Yang , Xingyun Wang , Xing Hu , Nino Rcheulishvili , Peng George Wang and Jihui Lin
Journal: Vaccines.
Doi: 10.3390/vaccines11091420
Products & Services: Gene Synthesis   
Prime editor-mediated functional reshaping of ACE2 prevents the entry of multiple human coronaviruses, including SARS-CoV-2 variants
Authors: Wenwen Zhao, Jifang Li, Xiao Wang, Wei Xu, Bao-Qing Gao, Jiangchao Xiang, Yaofeng Hou, Wei Liu, Jing Wu, Qilian Qi, Jia Wei, Xiaoyu Yang, Lu Lu,Li Yang, Jia Chen, Bei Yang
Journal: MedComm.
Doi: 10.1002/mco2.356
PCAP-1a, an exopolysaccharide from Pectobacterium actinidiae, exerts the dual role of immunogenicity and virulence in plants
Authors: Zhixiang Yuan , Tingmi Yang , Qingping Xiong , Yuqi Shi , Xixi Han , Yuqing Lin , Njoroge Hellen Wambui , Zhuang Liu , Yunpeng Wang , Hongxia Liu
Journal: Carbohydrate Polymers
Doi: doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121390
Glycoengineering directs de novo biomanufacturing of UPEC O21 O-antigen polysaccharide based glycoprotein
Authors: Yuhui Wang , Andrei V Perepelov , Sof'ya N Senchenkova , Gege Lu , Xiaohan Wang , Guozhen Ma , Qian Yang , Jian Yuan , Yanling Wang , Lijie Xie , Xiaolong Jiang , Jingliang Qin , Dan Liu , Miaomiao Liu , Di Huang , Bin Liu
Journal: Int J Biol Macromol .
PubMed ID: 37739281
Doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.126993
Myxobacteria restrain Phytophthora invasion by scavenging thiamine in soybean rhizosphere via outer membrane vesiclesecreted thiaminase I
Authors: Chengyao Xia , Yuqiang Zhao , Lei Zhang , Xu Li , Yang Cheng , Dongming Wang , Changsheng Xu , Mengyi Qi , Jihong Wang , Xiangrui Guo , Xianfeng Ye , Yan Huang , Danyu Shen , Daolong Dou , Hui Cao , Zhoukun Li , Zhongli Cui
Journal: Nat Commun .
PubMed ID: 37704617
Doi: 10.1038/s41467-023-41247-0
Products & Services: Peptide Synthesis   
In vivo self-assembly and delivery of VEGFR2 siRNA encapsulated small extracellular vesicles for lung metastatic osteosarcoma therapy
Authors: Lingfeng Yu , Gentao Fan , Qingyan Wang 2, Yan Zhu , Hao Zhu , Jiang Chang , Zhen Wang , Shoubin Zhan , Xianming Hua , Diankun She , Jianhao Huang , Yicun Wang , Jianning Zhao , Chen-Yu Zhang , Xi Chen , Guangxin Zhou
Journal: Cell Death Dis .
PubMed ID: 37739958
Doi: 10.1038/s41419-023-06159-3
Products & Services: 质粒合成   siRNA合成   
Interference of a mammalian circRNA regulates lipid metabolism reprogramming by targeting miR‑24‑3p/Igf2/PI3K‑AKT‑mTOR and Igf2bp2/Ucp1 axis
Authors: Jiahao Shao , Meigui Wang , Anjing Zhang , Zheliang Liu , Genglong Jiang , Tao Tang , Jie Wang , Xianbo Jia , Songjia Lai
Journal: Cell Mol Life Sci .
PubMed ID: 37587272
Doi: 10.1007/s00018-023-04899-1
A systematic safety pipeline for selection of T-cell receptors to enter clinical use
Authors: Zsofia Foldvari , Cathrine Knetter , Weiwen Yang , Thea Johanne Gjerdingen , Ravi Chand Bollineni , Trung The Tran , Fridtjof Lund-Johansen , Arne Kolstad , Kimberley Drousch , Robert Klopfleisch , Matthias Leisegang , Johanna Olweus
Journal: NPJ Vaccines .
PubMed ID: 37607971
Doi: 10.1038/s41541-023-00713-y
Products & Services: Peptide Synthesis   
Secreted Peptide SpPIP1 Modulates Disease Resistance and Salt Tolerance in Tomato
Authors: Ruirui Yang , Zhicheng Wang , Lei Zhao , Jie Liu , Jun Meng , Yushi Luan
Journal: J Agric Food Chem .
PubMed ID: 37535837
Doi: 10.1021/acs.jafc.3c03412
Products & Services: Peptide Synthesis   
Anti-Melanogenic and Antioxidant Activity of Bifidobacterium longum Strain ZJ1 Extracts, Isolated from a Chinese Centenarian
Authors: Jing Wu , Funa Zhang , Haixia Yu , Shimei Qi , Yu Wu , Weihua Xiao
Journal: Int J Mol Sci .
PubMed ID: 37628988
Doi: 10.3390/ijms241612810
Products & Services: Peptide Synthesis   
< 1 2 3 4 5 6 > Total Pages 4733

Do you like the current new website?

Hate

Dislike

Neutral

Like

Love

*